S o V – strukturen (Samtal om våld)

S o V – strukturen (Samtal om våld) är en samtalsstruktur i moduler i mötet med personer som utövat våld i nära relationer. Strukturen hjälper den professionella samtalsledaren (t. ex. familjebehandlare inom socialtjänst eller kurator) att skapa en flexibel och individuellt anpassad insats. Samtalsstrukturen bygger på ATV:s behandlingsprinciper* med tillägg av motiverande samtal, KBT samt mindfulness- och emotionsfokuserade behandlingsformer. Modulerna har anpassats till socialtjänstens uppdrag att verka för att personer som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende. I S o V – strukturen beaktas säkerheten för de våldsutsatta genom strukturerad partnerkontakt. I en särskild modul läggs fokus på föräldraskap. Samtalen utifrån denna modul syftar till att hjälpa klienten att få syn våldets konsekvenser för barnen samt att konkret arbeta för att klienten ska kunna vara den föräldern hen vill vara.

I skrivande stund (mars 2024) har 725 behandlare och utredare i Sverige utbildats i S o V – strukturen (Samtal om våld).

I Socialstyrelsens rapport ”Behandlingsmetoder för personer som utövar våld i nära relationer” (2020) beskrivs S o V – strukturen (Samtal om våld) på s. 85-87. Man skriver (s. 37) att metoden är en av de mest använda metoderna i Sverige för individuella samtal som syftar till förändring i mötet med våldsutövare i nära relationer. Se rapporten nedan:

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2020-3-6697.pdf

S o V – strukturen (Samtal om våld) finns också med i Socialstyrelsens metodguide, där bedömningsmetoder och insatser som är aktuella för socialt arbete i Sverige samlas:

https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/evidensbaserad-praktik/metodguiden/samtal-om-vald/

Nedan en mer utförlig text om innehållet i samtalsstrukturen med referenser (som hänvisar till behandlingsforskning och grundforskning som S o V – strukturen är baserad på):

Samtalsstrukturen Samtal om våld i större detalj.

Pågående forskning om Samtal om våld

Under 2022-2026 kommer en större vetenskaplig studie genomföras av forskaren Marie Kivi, Göteborgsregionen. Studien syftar främst till att undersöka om Samtal om våld leder till minskat våld. Ett flertal professionella samtalsledare från hela Sverige kommer ingå i studien. Vi är stolta, glada och tacksamma över att detta nu äntligen kan genomföras. Ett särskilt tack vill vi rikta till länsstyrelsen i Västra Götaland som valt att finansiera studien, och på så sätt bidra till viktig kunskap, som vi behöver för att få stopp på våld och göra livet lite bättre för alldeles för många kvinnor och barn.

S o F – strukturen (Samtal om frihet)

S o F – strukturen (Samtal om frihet) är en struktur för professionella och fördjupande samtal med personer som varit utsatta för våld i nära relationer. Samtalsstrukturen riktar sig till personer som tagit sig ur en partnerrelation där de varit utsatta för någon form av våld, och som trots uppbrottet fortsatt är påverkade av våldets långsiktiga känslomässiga konsekvenser. Utbildningen har således inte sitt huvudsakliga fokus på frågor som rör fysiskt uppbrott, risk och säkerhet. Strukturen består av ett antal samtalsmoduler som hjälper behandlaren/handläggaren/hjälparen att skapa ett individuellt anpassat samtalsstöd som syftar till förändring. Modulerna är framtagna utifrån vetenskap/evidens och beprövad erfarenhet med en tonvikt på motiverande samtal, tredje vågens KBT och emotionsfokuserade behandlingsformer. De har anpassats till socialtjänstens och idéburna organisationers uppdrag med våldsutsatta personer.

Nedan en mer utförlig text om innehållet i samtalsstrukturen med referenser:

Samtal om frihet i större detalj 

Karta över vilka kommuner som i skrivande stund gått utbildningen Samtal om våld och/eller Samtal om frihet:

https://samtalomvald.se/wp-content/uploads/karta-kommuner-red.pdf

Vi stödjer ungarelationer.se och Tjej- och kvinnojouren i Jönköping (Unizon).

Ta gärna del av deras viktiga arbete på deras hemsidor – www.ungarelationer.se samt https://www.unizonjourer.se/kvinnoochtjejjourenjonkoping/.

För att se vilka utbildningar som är möjliga att anmäla sig till, gå till fliken ”Utbildningar”.

MATERIALRÄTTIGHETER OCH ÅHÖRARMATERIAL FÖR ENSKILT BRUK

Red Phalarope AB har ensam rättigheterna till allt material som används eller delas i samband med utbildning om inte annat meddelats skriftligt. Utbildningen eller material som presenteras i samband med utbildning/möte/konsultinsats får inte filmas, ljudupptas eller på annat sätt återbildas eller spridas utan separat avtal mellan Red Phalarope AB och kund. Åhörarkopior och annat material (såsom material i behandlingsstrukturen) som delas ut i samband med utbildning är för enskilt bruk och får inte redigeras eller användas på annat sätt än som eget studiematerial och i kontakt med klient, med syfte att erbjuda stöd och behandling. Källa Red Phalarope AB skall alltid anges vid referens till våra bilder och material. När material från Samtal om våld används ska varumärket S o V -strukturen anges tillsammans med www.samtalomvald.se.


*ATV är ett behandlings- och kompetenscentrum mot våld i nära relationer i Norge. De är idag ett av de största behandlingsnätverken i Europa och var först med att erbjuda behandling till våldsutövare i norra Europa. Den våldsbehandling som idag finns i Norden genomsyras i hög grad av ATV:s behandlingsprinciper. Mer info på https://atv-stiftelsen.no. 

Utbildningen Samtal om våld är inte en ATV-utbildning. 

 S o V – strukturen är varumärkesskyddad (nummer 614921)