Utbildning och handledning gällande våldsutövare i nära relationer

Startsida

Välkommen till ”Samtal om våld” och ”Samtal om frihet”

”Samtal om våld” är en behandlingsstruktur i moduler för professionellt behandlingsarbete med personer som utövat våld i nära relationer. Strukturen hjälper behandlaren att skapa en flexibel och individuellt anpassad behandling. Behandlingen bygger på ATV:s behandlingsprinciper* med tillägg av motiverande samtal, KBT, mindfulnessbaserade terapiformer och affektfokuserad terapi.

I skrivande stund (sommaren 2019) har ca 40 kommuner i Sverige utbildats i Samtal om våld.

I Socialstyrelsens rapport ”Behandlingsmetoder för personer som utövar våld i nära relationer” (2020) beskrivs Samtal om våld på s. 85-87. Man skriver (s. 37) att metoden är en av de mest använda metoderna i Sverige för individuell behandling av våldsutövare i nära relationer. Se rapporten nedan:

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2020-3-6697.pdf

”Samtal om frihet” är en struktur för professionella och fördjupande samtal med personer som varit utsatta för våld i nära relationer. Strukturen består av ett antal samtalsmoduler som hjälper behandlaren/handläggaren/hjälparen att skapaett individuellt anpassat samtalsstöd som syftar till förändring. Modulerna är framtagna utifrån vetenskap/evidens ochbeprövad erfarenhet med en tonvikt på Motiverande samtal och tredje vågens KBT. De har anpassats till socialtjänstensuppdrag med våldsutsatta personer, men kan lika väl användas inom ramen för sjukvårdens uppdrag att erbjudapsykologisk behandling för lindrig-måttlig psykisk ohälsa.

För att se vilka utbildningar som är möjliga att anmäla sig till, gå till fliken ”Utbildningar”

*ATV är ett behandlings- och kompetenscentrum mot våld i nära relationer i Norge. De är idag ett av de största behandlingsnätverken i Europa och var först med att erbjuda behandling till våldsutövare i norra Europa. Den våldsbehandling som idag finns i Norden genomsyras i hög grad av ATV:s behandlingsprinciper. Mer info på https://atv-stiftelsen.no. 

Utbildningen Samtal om våld är inte en ATV-utbildning.